Ungdomstråkk

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Høgskolen og Oslo og Akershus, i samarbeid med Rodeo arkitekter, skal på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjøre en utreding om ungdom (13-19 år) og unge voksnes (20-25 år) bruk av uterom, parker og plasser. Formålet med utredningen er å få mer informasjon om hvordan målgruppen bruker uteområder generelt og på Tøyen spesielt. Utredningen har følgende hovedproblemstillinger:
  • Hva kjennetegner ungdoms og unge voksnes deltakelse i og bruk av byens parker og offentlige rom generelt og på Tøyen spesielt?
  • Hva kan stimulere slik bruk og hvilke virkemidler er godt egnet?

AFI og Rodeo gjennomførte et forprosjekt fra november 2015-januar 2016 der Barnetråkk-metodikken og andre metoder for å involvere ungdom i planprosesser ble vurdert, og prosjektplanen for hovedprosjektet (februar-september 2016) skissert.

Forprosjektrapporten fra januar 2016 kan du laste ned her.

Hovedprosjektet er tredelt, hvor første og tredje del er av mer generell karakter, mens del to etterspør en kartlegging og analyse av Tøyen. Forslagene vi kommer med her vil være gjenstand for videre samtaler og dialog med oppdragsgiver før de finner sin endelige form. Prosjektet vil i del A hovedsakelig benytte seg av litteratursøk, i del B vil vi gjennomføre deltagende observasjon, intervjuer med ungdom og metodeuttesting, mens i del C vil vi gjøre intervjuer med fageksperter, utvikling av workshop-design og kartlegging av best practices gjennom feltbesøk i tre norske kommuner. Sentrale forskningsspørsmål vil være:

  • Hvordan bruker ungdom og unge voksne byens parker og offentlige uterom, generelt og på Tøyen?
  • Hva kjennetegner ungdoms deltakelse i byens parker og offentlige rom, generelt og på Tøyen?
  • Hva bør en fysisk oppgradering og tilrettelegging legge vekt på for å øke ungdom og unge voksnes bruk? Hvilke kvaliteter ønsker de?
  • Hvilke av disse tiltakene må antas gå på bekostning av andre gruppers bruk, og hvilke er forenlige med for eksempel voksne, eldre, barn?
  • Hvilke muligheter ligger i forvaltningen av byens offentlige rom som ikke er utnyttet, og som vil bidra til mer bruk av disse gruppene?
  • Er det utfordringer på og mellom ulike forvaltningsnivå som hindrer ungdoms bruk av byens offentlige uterom?

Hovedrapporten vil lanseres i september 2016. Prosjektet ledes av seniorforsker Aina Landsverk Hagen (AFI) og prosjektgruppen består av Ingar Brattbakk, Bengt Andersen (AFI), Kenneth Dahlgren og Barbara Ascher (Rodeo).

Kontakt prosjektleder Aina Landsverk Hagen, aina.hagen@afi.no, ved spørsmål.

Advertisements
%d bloggers like this: